شرکت کاوش راه سنگ سال 1376 ثبت و تاسیس شد ولی عملا حضور مدیران شرکت در عرصه های عمرانی به سال 1364 باز می گردد که در پروژه های عمرانی فعالیت خود را آغاز کردند . در طول این سالها احداث جاده های مرزی در استان آذربایجان غربی ، مشارکت در سد عظیم شهرچای ارومیه ، مشارکت در سد حسن لو نقده ، ساخت پروژه پایاپ کرم آباد در آذربایجان غربی ، ساخت کانال ها و لوله گذاری و پایاب مرگنلر ماکو ، معادن کارخانه سیمان صوفیان تبریز و کارخانه سیمان ارومیه از عمده فعالیت های شرکت در عرصه های عمرانی بوده است. در کنار این فعالیت ها کارهایی چون انفجار معادن و حمل بار معادن نیز توسط این شرکت انجام می شود که نهایتا باعث شده تا شرکت کاوش راه سنگ به عنوان یکی از شرکت های برتر و فعال استان البرز معرفی شود . این مجموعه متخصص امروزه با سکانداری مهندس شاپور مرادی ، مدیرعاملی متعهد و آبادگر فعالیت خود را در عرصه های عمرانی ادامه داده و به عنوان بازوی اجاریی دولت هرگز بر اثر مشکلات موجود از خدمات گسترده خود در را آبادانی کشور نکاسته است . حضور بدون حاشیه و توجه به توسعه عمرانی کشور جهت دستیابی هموطنان به مطالبات خود از جمله عواملی است که باعث شده تا این شرکت عنوان شرکت برتر و فعال را در استان البرز به دست آورد .

صداقت ، ایمان ، خدمت

سازمان های همکار