عملیات تکمیلی اجرای بخشی از تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد و نظرآباد

هدف: جلوگیری از افت آبهای زیزمینی در منطقه تخلیه سیلاب رودخانه کردان

دوره پیمان: 18 ماه شمسی

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای البرز

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آب ورزان

اجزای فنی پروژه شامل سرریز آزاد بتنی، مجرای تخلیه رسوب، آبگیر، حوضچه های رسوبگیر و تغذیه مصنوعی می باشد که احجام کلیدی شامل عملیات خاکی با حجم بالغ بر 640،000 متر کعب و عملیات سنگی با حجم بالغ بر 3000 مترمکعب است.