حفاری و اتشباری معدن سنگ آهک به میزان 40،000،000 تن

هدف: تولید سیمان در کارخانجات سیمان صوفیان

دوره پیمان: 18سال

کارفرما:شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان