طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی

این شرکت با دارا بودن سرمایه کافی ،پرسنل فنی و با تجربه مشرف بر تمامی مراحل مناقصات پروژه های سرمایه گذاری و در مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی آمادگی دارد پروژه های سرمایه گذاری به روش BOT, BOO و ... را در سراسر کشور اجرا نماید.